เทคนิคสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์มาใช้ในกระบวนการผลิต  ดังนั้นเพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรหยุดการทำงานเนื่องจากการชำรุดน้อยที่สุด ซึ่งการบำรุงรักษาสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดข้อง เป็นการบำรุงรักษาเครื่องจักร เมื่อเกิดการชำรุดและหยุดการทำงานโดยฉุกเฉิน
2. การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน เป็นการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร โดยมีการตรวจสภาพเครื่องจักร การทำสะอาด มีการปรับแต่งเครื่องจักร รวมถึงการบำรุงและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยการบำรุงรักษาชนิดนี้  สามารถแบ่งย่อยได้ 2 แบบ คือ
- การบำรุงรักษาตามระยะเวลา (Periodic Maintenance หรือ Time Based Maintenance: TBM) คือ การดำเนินการอยู่เป็นระยะ ๆ ผ่านการตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างฉับพลัน หรือเกิดปัญหาต่อกระบวนการผลิต
- การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance) คือ การให้ความสำคัญและใส่ใจกับชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องจักร เป็นการคาดการณ์ผ่านการตรวจสอบ หรือวินิจฉัย เพื่อที่จะให้ชิ้นส่วนนั้น ๆ สามารถใช้งานได้ครบอายุการใช้งานจริง ๆ
3. การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง เป็นการปรับปรุงแก้ไข และดัดแปลงเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร เพื่อเป็นการพัฒนาและง่ายต่อการบำรุงรักษา


 งานสร้างหม้อน้ำตาล Refined sugar ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล
บริษัท เอส.ที.ซี. อุตสาหกรรมโลหะ จำกัด รับซ่อมเครื่องจักรกล ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ผลิตสร้างเครื่องจักร รับซ่อมเครื่องจักรกลทุกชนิด รับปรับปรุงและแก้ไขเครื่องจักร

สนใจติดต่อ
104/21 หมู่ 12 ซอยธนสิทธิ์ ผลิตสร้างเครื่องจักร ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 174 6408, +662 174 6409
โทรสาร : +662 174 6410
อีเมล : chuan_1971@hotmail.com
stcmatal.brandexdirectory.com
www.stcmatalindustry.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “เทคนิคสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม”

Leave a Reply

Gravatar